Yn sgil y sefyllfa COVID-19 a datganiad diweddaraf y Prif Weinidog Boris Johnson nos Lun, mae digwyddiadau yn Neuadd Dwyfor wedi cael eu canslo neu ohirio am y tro.

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn siomedig iawn i’n defnyddwyr, ond gwyddom eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r peryglon sy’n ymwneud ac ymgynnull mewn mannau cyhoeddus.

Mi fydd y tîm Swyddfa Docynnau yn cysylltu gydag unigolion sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.
Rydym yn gobeithio ad-dalu cwsmeriaid yn y dyddiau nesaf.

Diolch am eich cydweithrediad ac amynedd. Mi fydd Llyfrgell Pwllheli yn aros ar agor ar hyn o bryd gyda threfniadau’n cael eu hadolygu’n ddyddiol.

Rheolau / Polisïau

Ad-daliadau a chyfnewid tocynnau:

Yn anffodus, nid ydym yn cyfnewid nac yn rhoi arian yn ôl am docynnau. OS bydd tocynnau wedi gwerthu allan a rhestr aros mewn lle, gallwn werthu eich tocyn[nau] ymlaen.

Prydlondeb

Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod digwyddiadau yn cychwyn yn brydlon/ar amser.

Ni chaniateir mynediad i’r rhai sydd yn cyrraedd yn hwyr dim ond:

  1. Os oes cyfle addas yn ystod y perfformiad
  2. Bod yr arist/cwmni yn caniatau

Gellir gwrthod mynediad heb ad-daliad.

Pwysleisiwn yma bwysigrwydd unai archebu tocynnau cyn y diwrnod neu i gyrraedd Galeri oleiaf 30 munud cyn amser cychwyn digwyddiad.

Ffilmio / Ffotograffiaeth

Ni chaniateir defnydd o declun recordio na camerau o gwbwl yn ystod digwyddiad yn yr Neuadd.

Newid i’r rhaglen

Mae gan Neuadd Dwyfor yr hawl i ganslo neu newid (amser/dyddiad) y rhaglen a hysbysebwyd.

Tocynnau grwp:

Cynigir gostyngiadau o 10% i bartїon o 15 neu fwy.

Dulliau talu

Mae posib talu am docynnau gyda arian parod, cerdyn credyd/debyd (isafswm o £10) neu siec yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’.

Bwyd/Diod

Dim ond bwyd sy’n cael ei brynu yn yr adeilad a chaniateir ei fwyta yn Neuadd Dwyfor. Mae melysion, diodydd, popcorn a hufen ia ar werth yn Neuadd Dwyfor.

Maes Parcio

Mae lle parcio i un modur ar gyfer pobl anabl y tu allan i’r adeilad, gyda lle ychwanegol yn y Maes parcio cyhoeddus dros y ffordd.

Mae maes parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd dros y ffordd o Neuadd Dwyfor ar Stryd Penlan.

Tocynnau Anrheg

Mae tocynnau anrheg ar gael o Swyddfa Docynnau Neuadd Dwyfor drwy ffonio 01758 704 088 neu ar ei’n wefan.

Canllaw oed digwyddiadau

Mae rhaid i blant o dan 8 oed fod yng ngwmni oedolyn 16 oed neu hyn.

Mae rhai digwyddiadau byw gyda callaw oed os oes deunydd o natur rhiwiol neu iaith gref ayyb. Mae hyn yn cael ei nodi yn y rhaglen ac/neu ar ei’n wefan ni.

Y BBFC sydd yn gosod canllaw oed ar gyfer ffilmiau. Mae mwy o wybodaeth i’w gael ar ei wefan: http://www.bbfc.co.uk/what-classification

Gostyngiadau

Cynigir gostyngiadau (ar y rhan fwyaf o weithgareddau) i blant o dan 18, myfyrwyr llawn amser, pobl sy’n derbyn cymhorthdal incwm, ES40 ac oedolion dros 65.